Vedtægter

Vedtægter for Gl. Rye MTB

 

 1. Foreningen

Foreningens navn er Gl. Rye MTB. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

 

 1. Formål

Foreningens formål er at

 1. være et attraktivt samlingspunkt for MountainBike og cykelinteresserede i Gl. Rye og omegn
 2. virke for udbredelse af kendskabet til cykelsporten
 3. være repræsentanter for cykelsportens udøvere, i forholdet til ejere og andre brugere af skove og fælles arealer.
 4. Etablere og vedligeholde mountainbikespor og –faciliteter i lokalområdet.

 

 1. Medlemskab

Som aktiv medlem kan optages enhver der er fyldt 9 år. For børn under 9 år kræves et familiemedlemskab tegnet af barnets forældre/værge. Indmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal der foreligge underskrift fra forælder eller værge.

Det er påbudt klubbens medlemmer at anvende godkendt cykelhjelm ved træning, cykelløb og lign. Det er påbudt foreningens medlemmer at efterleve de gældende regler for færdsel i naturen og at vise hensyn til skovenes øvrige publikum.

Som passivt medlem kan optages personer, der ikke ønsker at udøve sporten, men som ønsker at støtte foreningens arbejde. Passive medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

 

 1. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemmers kontingent kategori ændres ved årsskiftet efter følgende regler:

Kontingentet opkræves en gang årligt. Kontingentet skal være indbetalt inden udløbet af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling udsendes en rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet herefter ikke betales skal medlemmet skriftligt meddeles, at det slettes af foreningens medlemsliste og udelukkes fra at deltage i foreningens aktiviteter. Ny optagelse kan kun ske ved betaling af gælden.

 

 1. Udmeldelse/eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer eller formand med mindst 1 måneds varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

 1. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes senest 1. april hvert år, indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel til medlemmerne pr e-mail.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer har stemmeret efter 1 års medlemskab af foreningen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 1. Dagsorden

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse

På ulige årstal vælges formand og et medlem. På lige årstal vælges kasserer og 2 medlemmer

 1. Valg af 1 suppleant for 1 år
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i pkt. 6.

 

 1. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der vælges på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens bestemmelser, samt af en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller kasserer, er til stede.

 

Tegningsregel: Foreningen tegnes af både formand og kasserer

Ved afstemning i bestyrelsen kræves almindeligt flertal for vedtagelse af forslag.

 

 1. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab og status fremlægges for foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.

 

 1. Vedtægtsændringer

Forandring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 1. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til dets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning af klubben, skal eventuel formue tilfalde almennyttige formål i Skanderborg kommune.